مقدمه

مقدمه

(اي پيغمبر) از تو سؤال مي‎كنند در راه خدا چه انفاق‌ كنيم؟

بگو هر چه از مال خود انفاق كنيد درباره پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان‌ رواست و هر كار خيري مي‎كنيد خداوند از آن آگاه است .         (سوره بقره، آيه ۲۱۵)

Read more about مقدمه