شماره حسابها

شماره کارت بانک مسکن :                    ۹۳۷۹ ۷۸۶۳ ۲۳۱۴ ۶۲۸۰

 شماره حساب بانک مسکن شعبه هشتگرد :      ۱۴۰۰۵۲۱۳۷۲۴

شماره شبا بانک مسکن :    IR94-0140-0400-0001-4005-2137 24

شماره حساب بانک کشاورزی شعبه هشتگرد :        ۷۱۷۷۵۰۷۷۷

 شماره شبا بانک کشاورزی :   IR040160000000000717750777

⇐شماره حسابهای ذکر شده به نام موسسه خیریه خانه نیکان آینده می باشند .⇒